slideshow1
slideshow1
Image Slider

Thành tích đạt được

THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG CỦA BỆNH VIỆN PHỔI ĐỒNG THÁP

NĂM 2010

CỜ THI ĐUA “ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU PHONG TRÀO THI ĐUA NGÀNH Y TẾ NĂM 2010” CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP.

NĂM 2013

GIẤY CHỨNG NHẬN “ĐẠT DANH HIỆU ĐƠN VỊ VĂN HÓA NĂM 2013” CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP.

NĂM 2014

CỜ THI ĐUA “ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2014” ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP.

NĂM 2015

GIẤY CHỨNG NHẬN “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM 2015” CỦA SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP.

GIẤY DANH HIỆU “LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM 2015” CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP.

NĂM 2019

GIẤY CHỨNG NHẬN “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM 2019” CỦA SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP.

NĂM 2020

GIẤY KHEN “ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19” CỦA SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP.

 

Đang xử lý...