slideshow1
slideshow1
Image Slider

Phổ biến giáo dục pháp luật

TĂNG CƯỜNG BẢO MẬT TÀI KHOẢN MẠNG
TĂNG CƯỜNG BẢO MẬT TÀI KHOẢN MẠNG

12/09/2023 09:16:00

Triển khai, thực hiện công văn 3594/SYT-VP ngày 31/8/2023 của Sở Y tế Đồng Tháp về việc tăng cường bảo mật tài khoản mạng. Nay Bệnh viện Phổi Đồng Tháp đề nghị tất cả Viên chức, Người lao động tại bệnh viện tăng cường bảo mật...

THỐNG NHẤT NHẬN THỨC CHUNG VỀ SỰ KHÁC NHAU GIỮA CNTT VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
THỐNG NHẤT NHẬN THỨC CHUNG VỀ SỰ KHÁC NHAU GIỮA CNTT VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

27/03/2023 10:59:00

        Nay Bệnh viện Phổi Đồng Tháp thông báo triển khai đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động tại đơn vị về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số để tạo sự thống nhất chung...

Triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ về phương án tự chủ tài chính 2022
Triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ về phương án tự chủ tài chính 2022

25/09/2022 07:31:00

Tiếp nhận công văn số 4002/SYT-KHTC ngày 23 tháng 9 năm 2022 về việc triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ về phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 Căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022...

Triển Khai Quy định số 65- QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ
Triển Khai Quy định số 65- QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ

21/07/2022 09:56:00

       Đề nghị Trưởng các khoa, phòng triển khai, quán triệt Quy định số 65- QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ đến viên chức tại khoa, phòng mình được biết.  

TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN VỀ PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN CỦA TỘI PHẠM SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN VỀ PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN CỦA TỘI PHẠM SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

13/05/2022 16:28:00

          Thực hiện công văn số 1886/SYT-VP ngày 11/05/2022 của Sở Y tế Đồng Tháp về việc tổ chức tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao          Bệnh viện Phổi Đồng Tháp...

TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2022
TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2022

13/05/2022 14:07:00

Thực hiện công văn Số: 1869 /SYT-VP Đồng Tháp ngày 10/5/2022 về việc tăng cường sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia và đảm bảo an toàn thông tin tài khoản của cá nhân trên Cổng dịch vụ công...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2022
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2022

20/04/2022 08:43:00

         Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-SYT ngày 14 tháng 4 năm 2022 Sở Y tế về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.          Bệnh viện Phổi Đồng Tháp xây dựng kế hoạch...

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH TUYÊN TRUYỀN 2022
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH TUYÊN TRUYỀN 2022

16/04/2022 14:26:00

Nhằm tăng cường sự hiểu biết của cán bộ, viên chức, người lao động và tổ chức về CCHC, tạo điều kiện để cán bộ, viên chức, người lao động, tổ chức, doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính...

KẾ HOẠCH thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Bệnh viện Phổi năm 2022
KẾ HOẠCH thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Bệnh viện Phổi năm 2022

23/03/2022 09:10:00

      Nhằm góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng,...

Kế Hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng Bệnh viện Phổi năm 2022
Kế Hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng Bệnh viện Phổi năm 2022

22/03/2022 09:34:00

         Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về PCTN, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng góp phần giữ vững ổn định chính trị trong cơ quan, đơn vị. Chủ động kiểm tra, giám sát tăng...

TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN VIDEO TUYÊN TRUYỀN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4
TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN VIDEO TUYÊN TRUYỀN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4

30/12/2021 10:25:00

Thực hiện công văn số 6018/SYT-VP ngày 28 tháng 12 năm 2021 đề nghị Khoa phòng phổ biến tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người dân và tổ chức có liên quan về lợi ích khi sử dụng dịch vụ công...

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2021 - 2030”
THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2021 - 2030”

22/10/2021 14:21:00

         Thực hiện công văn số 3730/SYT-TCCB ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Sở Y tế đồng tháp về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về...

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ TRÁCH NHIỆM VỀ AN TOÀN THÔNG TIN
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ TRÁCH NHIỆM VỀ AN TOÀN THÔNG TIN

13/10/2021 08:44:00

         Thực hiện công văn số 4171/SYT-VP ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Sở Y tế Đồng Tháp về việc tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông...

TRIỂN KHAI PHỐI HỢP, HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ TẠI CÁC TRỤ SỞ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
TRIỂN KHAI PHỐI HỢP, HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ TẠI CÁC TRỤ SỞ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

07/10/2021 10:05:00

Tiếp nhận công văn số 4169/SYT ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Sở Y tế đồng tháp về việc triển khai phối hợp, hướng dẫn khai báo y tế tại các trụ sở cơ quan, đơn vị.  

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 – 2030
ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 – 2030

10/09/2021 16:23:00

Thực hiện Công văn số 3643/SYT-VP ngày 08 tháng 9 năm 2021 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước...

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SỐ 241/KH-UBND NGÀY 09/8/2021 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SỐ 241/KH-UBND NGÀY 09/8/2021 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

14/08/2021 08:39:00

           Thực hiện công văn số 3138/SYT-VP ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Sở Y tế Đồng Tháp về việc triển khai Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp          Nay Bệnh viện...

NHÂN VIÊN Y TẾ SẴN SÀNG PHÒNG CHỐNG COVID-19
NHÂN VIÊN Y TẾ SẴN SÀNG PHÒNG CHỐNG COVID-19

27/06/2021 19:30:00

           Thực hiện công văn số 2246/SYT-VP ngày 27 tháng 06 năm 2021 của Sở Y tế Đồng Tháp về việc nhân viên y tế sẵn sàng phòng chống COVID-19            Nay Bệnh viện Phổi Đồng...

KHAI BÁO Y TẾ VÀ PHÁT HIỆN TIẾP XÚC GẦN PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 THEO QĐ 2666/QĐ-BYT
KHAI BÁO Y TẾ VÀ PHÁT HIỆN TIẾP XÚC GẦN PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 THEO QĐ 2666/QĐ-BYT

07/06/2021 10:59:00

         Căn cứ Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29 tháng 5 năm 2021 về việc ban hành Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

12/05/2021 15:55:00

 Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-SYT ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp về việc Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2021          Nay Bệnh viện Phổi Đồng Tháp Thông Báo triển khai...

CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH (04/10/1961)
CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH (04/10/1961)

29/04/2021 11:09:00

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH (04/10/1961 - 04/10/2021); 20 NĂM NGÀY TOÀN DÂN PCCC (04/10/2001 - 04/10/2021)

1/512345>>

 

Đang xử lý...