slideshow1
slideshow1
Image Slider

Dịch vụ bệnh viện

DANH MỤC GIÁ KHÁM CHỮA BỆNH CHO BỆNH NHÂN CÓ THẺ BHYT VÀ KHÔNG CÓ BHYT
DANH MỤC GIÁ KHÁM CHỮA BỆNH CHO BỆNH NHÂN CÓ THẺ BHYT VÀ KHÔNG CÓ BHYT

26/02/2024 09:43:00

(Ban hành kèm theo Thông tư số  22/2023/TT-BYT ngày  17/11/2023, Nghị quyết số 280/2019/NQ-HĐND ngày 08/10/2019 của HĐND tỉnh Đồng Tháp)

DANH MỤC GIÁ KHÁM CHỮA BỆNH CHO BỆNH NHÂN CÓ BẢO HIỂM Y TẾ
DANH MỤC GIÁ KHÁM CHỮA BỆNH CHO BỆNH NHÂN CÓ BẢO HIỂM Y TẾ

27/11/2023 10:04:00

Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2023/TT- BYT ngày 17/11/2023 Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạn trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh...

DANH MỤC GIÁ KHÁM CHỮA BỆNH CHO BỆNH NHÂN CÓ BẢO HIỂM Y TẾ VÀ KHÔNG CÓ BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2022
DANH MỤC GIÁ KHÁM CHỮA BỆNH CHO BỆNH NHÂN CÓ BẢO HIỂM Y TẾ VÀ KHÔNG CÓ BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2022

13/02/2022 07:38:00

(Ban hành kèm theoThông tư số  13/2019/TT-BYT ngày 05/07/2019 (sữa đổi, bổ sung một số điều của  Thông tư số 39/2018/TT -BYT ngày 30/11/2018 Nghị quyết số  280/2019/NQ-HĐND ngày 08/10/2019 giá Dịch vụ khám chữa bệnh...

Nghị Quyết 280 Ban hành bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Bảo Hểm
Nghị Quyết 280 Ban hành bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Bảo Hểm

14/11/2019 16:11:00

NGHỊ QUYẾT Ban hành bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà Nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp  

TT số 13/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
TT số 13/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số

14/08/2019 21:31:00

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc...

NGHỊ QUYẾT Số: 238/2019/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Số: 238/2019/NQ-HĐND

12/04/2019 09:21:00

BAN HÀNH BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP  

DANH MỤC GIÁ KHÁM CHỮA BỆNH CHO BỆNH NHÂN CÓ BHYT VÀ KHÔNG CÓ BHYT
DANH MỤC GIÁ KHÁM CHỮA BỆNH CHO BỆNH NHÂN CÓ BHYT VÀ KHÔNG CÓ BHYT

15/06/2018 14:20:00

DANH MỤC GIÁ KHÁM CHỮA BỆNH CHO BỆNH NHÂN CÓ BHYT VÀ KHÔNG CÓ BHYT     (Ban hành kèm theo Thông tư số  15/2018/TT-BYT ngày  30/05/2018 Nghị quyết số 123/2017/NQ-HĐND ngày 14/07/2017 của...

DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN THEO TT43,TT50 - CHỈ DVKT ĐÃ TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI TT37
DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN THEO TT43,TT50 - CHỈ DVKT ĐÃ TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI TT37

15/05/2017 14:27:00

DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN THEO TT43,TT50 - CHỈ DVKT ĐÃ TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI TT37  

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH ĐỒNG THÁP
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH ĐỒNG THÁP

15/11/2016 09:28:00

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ

13/10/2016 08:53:00

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ     (Ban hành kèm theo Thông tư số 27 /2013/TT-BYT ngày  18  tháng  9 năm 2013 của Bộ Y tế)    

BẢNG GIÁ DVKT BV NĂM 2016
BẢNG GIÁ DVKT BV NĂM 2016

13/09/2016 08:24:00

 BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH

15/12/2015 18:55:00

Dịch vụ chẩn đoán hình ảnh
Dịch vụ chẩn đoán hình ảnh

13/12/2015 22:56:00

Dịch vụ chẩn đoán hình ảnh

1/1

 

Đang xử lý...