Kế Hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng Bệnh viện Phổi năm 2022

09:03:00 22/03/2022

         Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về PCTN, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng góp phần giữ vững ổn định chính trị trong cơ quan, đơn vị. Chủ động kiểm tra, giám sát tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCTN; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác PCTN, phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,..... Này Bệnh viện Phổi xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 như sau:

 

 

Ánh Nhựt

 

 

Đánh giá:

 

                   

4.2/5 (6 bình chọn)

 

Đang xử lý...