THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2021 - 2030”

02:10:00 22/10/2021

         Thực hiện công văn số 3730/SYT-TCCB ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Sở Y tế đồng tháp về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

         Bệnh viện Phổi đề nghị Trưởng - Phó khoa phòng phổ biến đến tất cả các nhân viên người lao động toàn bệnh viện nắm và truy cập Trang Thông tin điện tử:

         - Sở Y tế (địa chỉ: http://syt.dongthap.gov.vn) tải Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2021 của của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp để tổ chức triển khai, thực hiện.

         - Bệnh viện Phổi (http://www.bvpdongthap.org.vn), vào chuyên mục Phổ biến giáo dục pháp luật.

         

Ánh Nhựt

Đánh giá:

 

                   

4.1/5 (12 bình chọn)

 

Đang xử lý...