Thông báo về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID

03:07:00 04/07/2023

       Thực hiện nội dung công văn số 2434/SYT-KHTC ngày 21 tháng 6 năm 2023 về việc triển khai văn bản của UBND Tỉnh về cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.
       Nay Bệnh viện Phổi Đồng Tháp thông báo toàn thể các Khoa phòng tổ chức quán triệt 100% viên chức, người lao động thuộc Bệnh viện Phổi thực hiện cài đặt VNeID, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2, theo yêu cầu tại Công văn số 35/UBND-KSTTHC ngày 16/6/2023 của UBND Tỉnh.

Tài liệu Hướng dẫn thực hiện VNeID

Ánh Nhựt

 

 

 

Đánh giá:

 

                   

4.1/5 (12 bình chọn)

 

Đang xử lý...